Thomas & Brinkman Uitgevers
Singelweide 158
1967 HD Heemskerk Nederland
52.496020 4.691960

Algemene Voorwaarden

Thomas & Brinkman Uitgevers is een merknaam van Bureau BB Beheer B.V., ingeschreven bij de K.v.K. in Amsterdam onder nummer: 34366943.

Artikel 1. Algemeen

 1. Op alle overeenkomsten met Thomas & Brinkman Uitgevers zijn, behoudens anders overeengekomen, de navolgende voorwaarden van toepassing. Thomas & Brinkman Uitgevers aanvaardt geen eventuele (leverings)voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever/abonnee, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge bestelling of aanvraag van een abonnement dan wel de levering van losse producten bij Thomas & Brinkman Uitgevers en de aanvaarding door Thomas & Brinkman Uitgevers hiervan. De cliënt en/of abonnee aanvaardt door zijn mondelinge of schriftelijke bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden. Een aanvraag geldt als aanvaard door Thomas & Brinkman Uitgevers wanneer zij niet binnen veertien dagen na ontvangst van de aanvraag aan de wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
 3. De aanbiedingen van Thomas & Brinkman Uitgevers zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De aanbiedingsprijs is geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de gegevens die de wederpartij bij de eventuele bestelling of aanvraag heeft verstrekt. Van de juistheid van deze gegevens mag Thomas & Brinkman Uitgevers uitgaan. De inhoud van folders, brochures, Internetwebsites en prijscouranten zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Artikel 2. Bestellen, prijzen, betaling en levering

 1. Al onze weergegeven prijzen zijn exclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Facturering geschiedt schriftelijk, behoudens de mogelijkheid van vooraf betalen via elektronische weg.
 2. Bestellingen worden tussen de 2 en 5 werkdagen afgeleverd op het opgegeven adres. Het is niet mogelijk een bestelling te annuleren. Een bestelling kan slechts worden geretourneerd in het geval van een defect of een misdruk. In bijzondere gevallen kan een bestelling worden teruggenomen in overleg met de uitgever.

Artikel 3. Abonnementen; voorwaarden levering producten en diensten; prijzen

 1. Abonnementen gelden minimaal voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van ingang, in gevallen waar het gaat om abonnementen op periodieken of On Line-producten. De datum van ingang is de datum waarop Thomas & Brinkman Uitgevers de bestelling van de abonnee heeft ontvangen.
 2. Bij abonnementen op jaarboeken verplicht de abonnee zich tot afname van tenminste twee edities en loopt het abonnement derhalve door totdat ten minste de opvolgende editie van de jaaruitgave is verschenen en aan de abonnee is toegezonden.

Artikel 4. Looptijd abonnementen/opzegging/beëindiging

 1. Abonnementen hebben een minimum looptijd van twaalf maanden. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de minimum looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 3 van deze Voorwaarden.
 2. Abonnementen worden behoudens opzegging op grond van lid 1 van dit artikel telkens verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, waarbij partijen tegen het einde van de verlengde looptijd schriftelijk kunnen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Thomas & Brinkman Uitgevers kan het abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
 4. Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere producten voor beperkte duur. De proefabonnee mag binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde product aanvragen. Thomas & Brinkman Uitgevers is gerechtigd het proefabonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde product heeft afgenomen.

Artikel 5. Prijsaanpassingen

 1. Thomas & Brinkman Uitgevers is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere te leveren producten en diensten jaarlijks aan te passen. Voorts is Thomas & Brinkman Uitgevers gerechtigd tussentijdse prijsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen of die voortvloeien uit intrinsieke wijzigingen van de inhoud dan wel de functionaliteiten van het product.
 2. Thomas & Brinkman Uitgevers is naast de hierboven genoemde gevallen gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen, indien de aard en/of de sterk toegenomen omvang van het product dit rechtvaardigt. Thomas & Brinkman Uitgevers stelt in dat geval de wederpartij zo mogelijk tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde documenten, informatiedragers in de ruimste zin des woords en zaken, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: ‘informatie’) berusten uitsluitend bij Thomas & Brinkman Uitgevers of haar licentiegevers.
 2. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins krachtens overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend. Het eigendomsrecht van de in lid 1 genoemde informatie blijft onvervreemdbaar bij Thomas & Brinkman Uitgevers. Het is gebruikers niet toegestaan de informatie op enigerlei wijze ter beschikking te stellen aan derden, te verveelvoudigen of daarvan kopieën te (laten) vervaardigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Thomas & Brinkman Uitgevers is niet aansprakelijk voor de eventuele schade, geleden door afnemers, ten gevolge van redactionele en/of inhoudelijke onjuistheden en/of onvolledigheden in de door en/of namens ons geleverde zaken en/of diensten of anderszins informatie in de ruimste zin des woords.
 2. Voor overige schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Thomas & Brinkman Uitgevers, is de aansprakelijkheid beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

Artikel 8. Rechtskeuze en geschillen

 1. De relatie tussen cliënt en Thomas & Brinkman Uitgevers wordt volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de cliënt gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.
 2. Bij alle geschillen staat het elk der partijen uiteraard vrij - indien zij in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen - zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. De rechter in Amsterdam zal bevoegd zijn te oordelen in geschillen.